• UTC

LHBC 191745Z 24008KT CAVOK 05/03 Q1013 RESHRA        

LHBP 192030Z 25009KT CAVOK 02/01 Q1013 NOSIG        

LHDC 192015Z 24005KT 8000 NSC 02/01 Q1012 NOSIG        

LHKE 192015Z 28006KT CAVOK 02/01 Q1014 NOSIG RMK BLU        

LHPA 192015Z 26004KT CAVOK 02/M02 Q1015 NOSIG RMK BLU        

LHPP 191645Z 29004KT 8000 SCT023 OVC083 04/02 Q1014 NOSIG        

LHPR 192015Z AUTO 27008KT CAVOK 03/M00 Q1014 RMK BLU        

LHSM 191545Z 36003KT 6000 FEW030 04/02 Q1014 NOSIG        

LHSN 192015Z 27006KT CAVOK 02/01 Q1013 NOSIG RMK BLU        

LHUD 191945Z 26005KT 8000 SCT083 03/01 Q1015